باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 7.2 آمپر سانی بت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 7.5 آمپر سانی بت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 12 آمپر سانی بت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 2.3 آمپر سانی بت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 1.3 آمپر سانی بت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 65 آمپر موریسل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 42 آمپر موریسل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 12 آمپر موریسل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 4.5 آمپر موریسل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 26 آمپر لانگ

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 80 آمپر لانگ

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 30 آمپر لانگ

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 22 آمپر لانگ

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 18 آمپر لانگ

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 1.2 آمپر لانگ

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 12 آمپر نارادا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 18 آمپر نارادا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 26 آمپر نارادا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 200 آمپر راکت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 65 آمپر راکت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 7 آمپر راکت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 12 آمپر راکت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 100 آمپر راکت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 42 آمپر پرسو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 65 آمپر پرسو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 100 آمپر پرسو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 200 آمپر پاناسونیک

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 42 آمپر پاناسونیک

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 100 آمپر پاناسونیک

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 120 آمپر پاناسونیک

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 40 آمپر ریتار

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 100 آمپر ریتار

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 28 آمپر ریتار

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 65 آمپر ریتار

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 9 آمپر هیتاکو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 28 آمپر هیتاکو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 18 آمپر هیتاکو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 100 آمپر هیتاکو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 42 آمپر هیتاکو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 65 آمپر هیتاکو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 120 آمپر هیتاکو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 200 آمپر هیتاکو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 40 آمپر نیومکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 80 آمپر نیومکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 150 آمپر نیومکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 200 آمپر نیومکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 42 آمپر نیومکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 28 آمپر ولتامکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 18 آمپر ولتامکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 12 آمپر ولتامکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 100 آمپر ولتامکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 65 آمپر ولتامکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 42 آمپر ولتامکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 9 آمپر ولتامکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 2.3 آمپر ولتامکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس42 آمپر فاران

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس70 آمپر فاران

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس100 آمپر فاران

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس65 آمپر فاران

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس120 آمپر فاران

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 42 آمپر فاراتل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 65 آمپر فاراتل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 100 آمپر فاراتل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس65 آمپر سپاهان

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس100 آمپر سپاهان

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس42 آمپر سپاهان

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس200 آمپر صبا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس7.5 آمپر صبا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس65 آمپر صبا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس155آمپر صبا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 42 آمپر صبا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 100 آمپر صبا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 2.8 آمپر سانی بت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 1.2 آمپر سانی بت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 9 آمپر موریسل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 7 آمپر موریسل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 4.5 آمپر لانگ

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 3 آمپر لانگ

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 9 آمپر نارادا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 7.2 آمپر نارادا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 40 آمپر راکت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 30 آمپر راکت

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 28 آمپر پرسو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 9 آمپر پرسو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 7.5 آمپر تایگر

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 4.5 آمپر تایگر

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 28 آمپر پاناسونیک

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 7.2 آمپر پاناسونیک

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 9 آمپر ریتار

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی (یو پی اس)

باتری یو پی اس 7.2 آمپر ریتار

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری صنعتی

باتری‌ها در اشکال و اندازه‌های مختلف برای کاربرد‌های متفاوت طراحی و تولید می‌شود که مهم‌ترین نوع آن‌ها باتری‌های صنعتی هستند که به طور عمده نقش حیاطی در سیستم‌های ups ایفا می‌کنند. باتری‌های صنعتی انرژی الکتریکی بسیار زیادی را در مدت‌زمان طولانی ذخیره نگه می‌دارند و به نسبت باتری‌های معمولی ولتاژ ورودی و خروجی بالایی دارند. به دلیل تنوع در میزان ولتاژ، سایز، نوع و… باتری‌های صنعتی، گاهی انتخاب آن‌ها باتوجه‌به نیاز شما کار دشواری می‌شود ازاین‌رو تیم نکاس باتری با ارائه این مقاله تلاش کرده است تا تجربه خرید باتری صنعتی را برای شما، آسان‌تر و سریع‌تر کند.

انواع باتری صنعتی

باتری‌های صنعتی به‌طورکلی به دودسته تقسیم می‌شوند باتری‌های VRLA و OPZS. باتری‌های صنعتی VRLA کاربرد‌های متفاوتی دارند که عمده‌ترین آن در UPS و مکان‌های است که به‌صورت اضطراری نیاز در هنگام قطع برق نیاز به جریان DC دارند. برای خرید باتری صنعتی VRLA می‌توانید به‌صورت آنلاین از سایت نکاس باتری و یا به‌صورت تلفنی سفارش خود را ثبت کنید.
باتری‌های صنعتی OPZS تشکیل شده از سلول‌هایی با ولتاژ 2 ولت است که برای ولتاژ‌های بالاتر نیاز است این سلول‌ها را به یکدیگر متصل کرد. از این نوع باتری‌های به طور معمول در ایستگاه‌های تولید برق، نیروگاه‌های هسته‌ای، تأسیسات نفتی خورشیدی و پست‌های برقی فرعی استفاده می‌شود. جهت سفارش باتری صنعتی OPZS می‌توانید از سه روش حضوری (فروشگاه نکاس باتری واقع در گوهردشت کرج)، تلفنی و به‌صورت آنلاین اقدام نمایید.
همچنین می‌توان باتری‌های صنعتی را به شکل زیر نیز دسته‌بندی کرد:

1.باتری صنعتی لیتیوم یون

باتری‌های صنعتی لیتیوم یون بسیار سبک هستند و سرعت شارژ بالایی دارند ازاین‌رو یکی از پرکاربرد‌ترین باتری‌ها برای استفاده در لیفتراک‌ها هستند چرا که سرعت شارژ بالا آن‌ها سبب افزایش طول عمر لیفتراک می‌شود. قیمت این نوع باتری در مقایسه با سایر باتری‌های مناسب لیفتراک بالاتر است که دوام بیشتر و همچنین شارژ سریع هزینه بالای آن را جبران می‌کند.
از دیگر مزایای باتری‌های لیتیوم یون چگالی بالای آن است بنابراین بهترین گزینه برای استفاده در سیستم‌های ذخیره انرژی تجدید‌پذیر است. ازاین‌رو می‌توان از آن در مواردی چون تلفن‌های همراه، ماهواره‌ها، هواپیماها، دستگاه‌های الکترونیکی و… استفاده کرد.
باتری‌های لیتیوم یون در دودسته قابل شارژ و غیر قایل شارژ عرضه می‌شوند که می‌توانید این نوع باتری صنعتی را از فروشگاه نکاس باتری به‌صورت آنلاین و حضوری تهیه نمایید.

2. باتری صنعتی سرب اسید

باتری‌های صنعتی سرب اسید بسیار بزرگ هستند این نوع باتری نیز برای استفاده در لیفتراک‌های صنعتی مناسب است اما بر خلاف باتری‌های لیتیوم یون زمان شارژ بالایی دارند. از طرفی قیمت مناسب باتری‌های اسید سرب و همچنین ماندگاری طولانی آن سبب محبوبیت این نوع باتری‌های در بین صاحبان مشاغل صنعتی شده است.
از باتری‌های سرب اسید بیشتر برای استارت و روشنایی ماشین‌های استفاده می‌شود همین‌طور از باتری‌های سرب اسید مایع جهت استفاده در سیستم‌های انرژی بدون وقفه مانند سرور‌های مخابراتی به‌عنوان منبع تغذیه استفاده می‌شود. از دیگر کاربرد‌های این باتری می‌توان به استفاده در زیردریایی‌های اتمی برای تأمین برق اضطراری، پمپ آب، سیستم‌های روشنایی و… اشاره کرد.

3. باتری صنعتی نیکل کادمیوم

باتری‌های صنعتی نیکل کادمیوم عملکرد بسیار خوب و قابل‌اطمینانی دارند اما از نظر قیمت در مقایسه با باتری‌های سرب اسیدی بسیار گران هستند همچنین نیاز به نگهداری و تعمیرات منظمی دارد. باتری‌های نیکل کادمیوم در قدرت‌های 10 تا 2000 آمپرساعت تولید می‌شوند.
از باتری‌های نیکل کادمیوم به‌صورت چندسلولی و تک‌سلولی استفاده می‌شود که باتری‌های تک‌سلولی بیشتر جهت تأمین انرژی اسباب‌بازی‌ها، وسایل الکترونیکی همراه، تلفن‌های بی‌سیم، روشنایی اضطراری و… کاربرد دارد. از نوع سنگین‌تر باتری‌های نیکل کادمیوم در کشتی‌ها، سیستم‌های UPS، استارت هواپیما، ماشین‌های برقی و دیگر ابزار این‌چنینی استفاده می‌شود.
برای خرید باتری‌های صنعتی نیکل کادمیوم می‌توانید به طور حضوری به فروشگاه نکاس باتری واقع در گوهردشت کرج مراجعه نمایید همچنین درصورتی‌که امکان مراجعه حضوری برای خرید هر نوع باتری را نداشته باشید می‌توانید از طریق سایت و تلفن فروشگاه اقدام به ثبت سفارش خود نمایید.

انواع باتری صنعتی از نظر انتقال ولتاژ

باتری‌های صنعتی از نظر میزان ولتاژ به دودسته استارتری و استیشنی تقسیم می‌شوند که باتوجه‌به عملکرد آن‌ها هرکدام کاربرد خاصی دارند که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

1. باتری‌های استارتری

باتری‌های استارتری همان‌طور که از نامشان مشخص است جهت استفاده در استارت خودرو، هواپیما، لودر‌های دیزلی، لیفتراک‌های گازی، بنزینی و دیزلی، و … است. عملکرد این نوع باتری‌ها به این شکل است که در یک‌لحظه میزان مشخصی از ولتاژ را به مقصد انتقال می‌دهد. این نوع باتری‌های مناسب برای پالت تراک, استاکر و ریچ تراک برقی نیستند.

2. باتری‌های استیشنی

باتری‌های استیشنی برخلاف باتری‌های استارتری می‌توانند همواره تا زمان موردنیاز مقدار ثابتی و بالایی انرژی الکتریکی را منتقل کنند بنابراین از این نوع باتری‌ها به طور عمده در تجهیزات انبارداری برقی استفاده می‌شوند. همچنین این نوع باتری‌های تا چندین ساعت می‌توانند به طور فعال باقی بمانند.
نکته قابل‌توجه دررابطه‌با باتری‌های استیشنی این است که این نوع باتری‌ها می‌توانند از لحاظ ولتاژ ثابت باشند و از نظر آمپر متفاوت باشند. این نوع باتری‌ها به‌صورت سلولی عرضه می‌شوند که باتوجه‌به نیاز مشتری در دسته‌های 12 سلولی، 24 سلولی و حتی 40 سلولی قابل سفارش هستند.

بهترین برند باتری صنعتی

برندهای زیادی وجود دارند که تولیدات انواع باتری‌های صنعتی را انجام می‌دهند اما برندهایی چون برجیس، بارکاس، سوزوکی، اورانوس، گلوبال، پوما، فالکون، دلکور و… توانسته‌اند رضایت مخاطبین خود در صنایع خودروسازی و کارخانه‌های را جلب کنند و به برند‌های مورد اعتمادی تبدیل شده‌اند.
توصیه می‌شود با تماس با فروشگاه نکاس باتری و مشاوره گرفتن از کارشناسان ما بهترین برند را باتوجه‌به نیاز خود انتخاب کنید.

قیمت باتری صنعتی

قیمت باتری‌های صنعتی باتوجه‌به نوع آن و همچنین ابعاد و ولتاژ باتری متفاوت است به‌عنوان‌مثال باتری‌های سرب اسیدی به نصبت باتری‌های نیکل کادمیوم یا لیتیوم یون قیمت مناسب‌تری دارد اما از مزایای نیکل کادمیوم و لیتیوم یون که پیش‌تر اشاره شده است برخوردار نمی‌باشد.
شما می‌توانید به‌سادگی قیمت باتری صنعتی و دیگر باتری‌های موردنظر خود را از سایت نکاس باتری و یا به‌صورت تلفنی استعلام بگیرید و سپس اقدام به خرید باتری صنعتی موردنظر خود کنید.

مزایای خرید باتری صنعتی از نکاس باتری

خرید باتری صنعتی و انواع باتری‌ها از مجموعه نکاس باتری از مزایای زیادی برخوردار است از جمله آن امکان ارسال سریع و به‌موقع سفارش‌ها است به این صورت که پس از ثبت سفارش به‌صورت تلفنی یا آنلاین، دراسرع‌وقت محصول موردنظر شما ارسال می‌گردد. از دیگر مزایای خرید باتری از فروشگاه نکاس باتری می‌توان به ضمانت سلامت و اصالت کالا اشاره کرد، فروشگاه‌های زیادی به‌صورت آنلاین، تلفنی و حضوری جهت فروش انواع باتری‌ها وجود دارند اما طبق آمار تنها نیمی از آنها اصالت و سلامت کالا را ضمانت می‌کنند.
از طرفی شما می‌توانید پیش از خرید باتری موردنظر خود به‌صورت تلفنی و حضوری (آدرس و شماره تماس در صفحه تماس با ما درج شده است.) از کارشناسان ما مشاوره رایگان بگیرید تا در انتخاب خود دچار مشکل نشوید.

 

برای خرید و قیمت تماس بگیرید 02632605