تخفیف!

باتری خودرویی 60 آمپر

باتری 60آمپر نکاس

امتیاز 0 از 5
1,530,000 تومان
تخفیف!

باتری خودرویی 50 آمپر

باتری 50 آمپر نکاس پلاس

امتیاز 0 از 5
1,650,000 تومان
تخفیف!

باتری خودرویی 50 آمپر

باتری 55 آمپر نکاس

امتیاز 0 از 5
1,450,000 تومان
تخفیف!

باتری خودرویی 50 آمپر

باتری 50آمپر نکاس

امتیاز 0 از 5
1,350,000 تومان
تخفیف!

باتری خودرویی 62 آمپر

باتری 66 آمپر نکاس پلاس

امتیاز 0 از 5
2,170,000 تومان

باتری خودرویی 120 آمپر

باتری 120 آمپر صبا واریان

امتیاز 0 از 5
2,900,000 تومان
تخفیف!

باتری خودرویی 66 آمپر

باتری66آمپر نکاس

امتیاز 0 از 5
1,840,000 تومان
تخفیف!

باتری خودرویی 74 آمپر

باتری 74آمپر صبا واریان

امتیاز 0 از 5
1,870,000 تومان

باتری خودرویی 50 آمپر

باتری 50 آمپر صبا واریان

امتیاز 0 از 5
1,190,000 تومان
تخفیف!

باتری خودرویی 55 آمپر

باتری55 آمپر سولیفان

امتیاز 0 از 5
1,360,000 تومان
تخفیف!

باتری اوربیتال EFB

باتری 80 آمپر اوربیتال EFB

امتیاز 0 از 5
3,250,000 تومان
تخفیف!

باتری خودرویی 74 آمپر

باتری 74 آمپر سوزوکی

امتیاز 0 از 5
2,790,000 تومان

باتری خودرویی 100 آمپر

باتری 100 آمپر صبا واریان

امتیاز 0 از 5
2,500,000 تومان
تخفیف!

باتری خودرویی 74 آمپر

باتری 55 آمپر نکاس پلاس

امتیاز 0 از 5
1,820,000 تومان
تخفیف!

باتری خودرویی 70 آمپر

باتری 60 آمپر نکاس پلاس

امتیاز 0 از 5
1,895,000 تومان
تخفیف!

باتری خودرویی 55 آمپر

باتری 74 آمپر نکاس پلاس

امتیاز 0 از 5
2,290,000 تومان

باتری خودرویی 120 آمپر

باتری 200 آمپر صبا واریان

امتیاز 0 از 5
2,150,000 تومان

باتری خودرویی 120 آمپر

باتری 170 آمپر صبا واریان

امتیاز 0 از 5
1,820,000 تومان

باتری خودرویی 120 آمپر

باتری 150 آمپر صبا واریان

امتیاز 0 از 5
1,637,000 تومان

باتری خودرویی 200 آمپر

باتری200آمپر نکاس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 190 آمپر

باتری190آمپر نکاس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 170 آمپر

باتری170آمپر نکاس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 150 آمپر

باتری150آمپر نکاس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید
تخفیف!

باتری خودرویی 74 آمپر

باتری74آمپر نکاس

امتیاز 0 از 5
1,920,000 تومان

باتری خودرویی 200 آمپر

باتری 200 آمپر نیو آرمو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 180 آمپر

باتری 180 آمپر نیو آرمو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 170 آمپر

باتری 170 آمپر نیو آرمو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 150 آمپر

باتری 150 آمپر نیو آرمو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 120 آمپر

باتری 120 آمپر نیو آرمو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 90 آمپر

باتری 90 آمپر نیو آرمو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 74 آمپر

باتری 74 آمپر نیو آرمو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 66 آمپر

باتری 66 آمپر نیو آرمو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 60 آمپر

باتری 60 آمپر نیو آرمو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 55 آمپر

باتری 55 آمپر نیو آرمو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 55 آمپر

باتری 60آمپر پروتون

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 55 آمپر

باتری 55آمپر پروتون

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 50 آمپر

باتری 50آمپر پروتون

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 200 آمپر

باتری 200 آمپر ویگور

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 150 آمپر

باتری 150 آمپر ویگور

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 120 آمپر

باتری 120 آمپر ویگور

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 88 آمپر

باتری 88 آمپر ویگور

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 55 آمپر

باتری55 آمپر ویگور

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 50 آمپر

باتری 50 آمپر ویگور

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 200 آمپر

باتری 200آمپر کارپیل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 150 آمپر

باتری 150آمپر کارپیل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 100 آمپر

باتری 100آمپر کارپیل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 90 آمپر

باتری 90آمپر کارپیل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 66 آمپر

باتری 66آمپر کارپیل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 55 آمپر

باتری 55آمپر کارپیل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 50 آمپر

باتری 50آمپر کارپیل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 200 آمپر

باتری 200آمپر پوشیتا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 150 آمپر

باتری 150آمپر پوشیتا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 100 آمپر

باتری 100آمپر پوشیتا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 88 آمپر

باتری 88آمپر پوشیتا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 74 آمپر

باتری 74آمپر پوشیتا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 70 آمپر

باتری 70آمپر پوشیتا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 66 آمپر

باتری 66آمپر پوشیتا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 62 آمپر

باتری 62آمپر پوشیتا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 55 آمپر

باتری 55آمپر پوشیتا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 50 آمپر

باتری 50آمپر پوشیتا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 45 آمپر

باتری 45آمپر پوشیتا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 35 آمپر

باتری 35آمپر پوشیتا

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 150 آمپر

باتری 150آمپر کومهو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 120 آمپر

باتری 120آمپر کومهو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 100 آمپر

باتری 100آمپر کومهو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 90 آمپر

باتری 90آمپر کومهو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 88 آمپر

باتری 88آمپر کومهو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 74 آمپر

باتری 74آمپر کومهو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 55 آمپر

باتری 55 آمپر کومهو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 50 آمپر

باتری50 آمپر کومهو

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 200 آمپر

باتری 200آمپر ریبال

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 190 آمپر

باتری 190آمپر ریبال

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 170 آمپر

باتری 170آمپر ریبال

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 150 آمپر

باتری 150آمپر ریبال

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 120 آمپر

باتری 120آمپر ریبال

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 90 آمپر

باتری 90آمپر ریبال

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 88 آمپر

باتری 88آمپر ریبال

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 74 آمپر

باتری 74آمپر ریبال

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 66 آمپر

باتری 66آمپر ریبال

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 55 آمپر

باتری 55آمپر ریبال

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 50 آمپر

باتری 50آمپر ریبال

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 200 آمپر

باتری 200 آمپر دوپکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 180 آمپر

باتری 180 آمپر دوپکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 170 آمپر

باتری 170 آمپر دوپکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 150 آمپر

باتری 150 آمپر دوپکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 120 آمپر

باتری 100 آمپر دوپکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 90 آمپر

باتری 90 آمپر دوپکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 74 آمپر

باتری 74 آمپر دوپکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 66 آمپر

باتری 66 آمپر دوپکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 55 آمپر

باتری 55 آمپر دوپکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 50 آمپر

باتری50 آمپر دوپکس

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 200 آمپر

باتری 200 آمپر نوبل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 150 آمپر

باتری 150 آمپر نوبل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 100 آمپر

باتری 100 آمپر نوبل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 90 آمپر

باتری 90 آمپر نوبل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 88 آمپر

باتری 88 آمپر نوبل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 70 آمپر

باتری 70 آمپر نوبل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 66 آمپر

باتری 66 آمپر نوبل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 62 آمپر

باتری 62 آمپر نوبل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

باتری خودرویی 55 آمپر

باتری 55 آمپر نوبل

امتیاز 0 از 5
برای قیمت تماس بگیرید

قیمت باتری ماشین نکاس باتری

درباره قیمت باطری ماشین باید بدانید که قیمت ثابتی نیست و بستگی به عوامل مختلفی دارد. باطری ها با توجه به مشخصات و ویژگی هایی که دارند، قیمت گذاری می شوند و شما ابتدا باید بررسی کنید که خودروی شما به چه نوع باطری و با چه مشخصاتی نیاز دارد.
اگر باطری خودرو با قیمت ارزان می خواهید، باطری های اسیدی را انتخاب کنید که به نسبت مدل های اتمی، اقتصادی تر هستند همچنین اگر باطری بدون گارانتی باشد، قیمت ارزان تری خواهد داشت.
شما می توانید انواع قیمت باتری ماشین را در فروشگاه ما مشاهده کنید و پس از بررسی قیمت ها، اگر تمایل به خرید داشتید به صورت اینترنتی سفارش دهید. همچنین کارشناسان فروش مجموعه، آماده راهنمایی شما مشتریان عزیز برای خرید باطری مناسب خودروی تان هستند.

قیمت خرید باتری ماشین

باتری خودرو یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده ماشین به شمار می‌رود که سلامت آن رابطه مستقیم با عملکرد ماشین دارد چرا که از ابتدای شروع کار خودرو یعنی استارت زدن نقش اصلی را ایفا می‌کند بنابراین هنگام خرید باتری ماشین باید به موارد زیاد توجه نمایید که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم همچنین راه‌کار‌هایی جهت افزایش طول عمر باتری ماشین آموزش داده‌ایم که با رعایت آن از خراب شدن باتری خودرو تا حد زیادی می‌توانید جلوگیری کنید. ما به شما کمک میکنیم تا با آشنایی کامل از نوع باتری های خودرو و قیمت باتری ماشین بهترین انتخاب را برای خودروی خود داشته باشید.

قیمت باطری ماشین

یکی از مهمترین نکات برای تهیه باتری خودرو، آگاهی از مشخصات و قیمت باتری ماشین میباشد که میتواند کمک بسیار بزرگی در این راه به ما بکند.

به‌طورکلی بهترین برند‌ها در هر دسته از محصولات، قیمت بالاتری نسبت به برند‌های معمولی‌تر دارد اما در میان شرکت‌های باطری‌سازی نام‌آشنای داخلی مانند صبا باتری، سپاهان باتری، برنا باتری و … علاوه بر حفظ کیفیت بسیار مناسب، قیمت‌گذاری معقولانه‌ای انجام شده. قیمت انواع باتری بسته به میزان آمپر آن است و هزینه داغی باتری فرسوده نیز کسر خواهد شد؛ بنابراین علی‌رغم حیاطی بودن باتری برای ماشین، قیمت نجومی نخواهد داشت و با تهیه آن از فروشگاه‌های معتبر می‌توانید از به‌وجودآمدن هزینه‌های اضافی نیز جلوگیری کنید.

قیمت باتری ماشین به عوامل دیگری مثل داخلی یا خارجی بودن شرکت تولید کننده باتری بستگی دارد. قطعا باتری های خارجی به دلیل هزینه واردات و گارانتی خارجی خودشان قیمت بالاتری نسبت به باتری های داخلی که داخل کشور تولید میشوند دارند. هر چند با پیشرفت بیشتر صنعت باتری سازی در کشورمان در حال حاضر قیمت باتری ماشین ایرانی همچان پایین تر و در عین حال کیفیت بالاتر و قابل قبولی برخودار هستند.

خرید باطری خودرو

باطری، از قطعات اصلی خودرو محسوب می شود و وظیفه مهم تامین انرژی مورد نیاز برای استارت موتور و همچنین تامین انرژی سیستم روشنایی خودرو را بر عهده دارد. باطری ماشین، انواع مختلفی دارد که هر کدام از این مدل ها دارای مزایا و معایبی می باشند همچنین شما برای خرید باطری ماشین باید به برخی عوامل توجه داشته باشید مثل آب و هوای شهر محل زندگی، سایز، گارانتی و … ما این مطلب را آماده کرده ایم تا علاوه بر ارائه راهکارهایی برای افزایش طول عمر باطری، درباره نکات مهم خرید باطری ماشین نیز توضیحاتی را شرح دهیم. اگر قصد خرید باطری برای خودروی خود دارید، دعوت می کنیم در ادامه مطلب همراه ما باشید.
در تعریفی ساده از باطری خودرو، می توانیم بگوییم که منبع تغذیه قابل شارژ می باشد که وظیفه آن، تامین برق موتور و سایر اجزای خودرو است. پس از روشن شدن موتور که انرژی آن توسط باطری تامین می شود، قطعه ای به نام دینام به عنوان ژنراتور برقی خودرو، از باطری استفاده می کند تا برای بقیه قسمت های خودرو، برق لازم را تولید نماید.

خودروهای مختلف بر اساس میزان قدرت مورد نیازشان، به باطری مناسب لازم دارند و انواع خودروها از نظر میزان قدرت مورد نیاز، متفاوت هستند. باطری های خودرو از لحاظ فناوری تولید، عملکرد، قیمت و … تفاوت های زیادی دارند به همین خاطر توصیه می شود قبل از خرید باطری ماشین، درباره انواع آن تحقیقات کافی را انجام دهید.

نکات مهم خرید باطری خودرو

برای خرید باطری خودرو به چه نکاتی توجه کنیم؟ در ادامه می خواهیم مهم ترین نکات را شرح دهیم :

بررسی اعداد BCI

با استفاده از اعداد BCI می توانید متوجه شوید که باطری از کدام نوع است. در این بخش ویژگی هایی همچون ارتفاع، طول، عرض، نوع قرار گرفتن ترمینال های باطری و شکل کلی باطری نمایش داده شده است.

بررسی ولتاژ باطری

نکته مهم دیگر در زمان خرید باطری خودرو، بررسی ولتاژ آن است. تمام ماشین هایی که پس از سال 1960 تولید شده اند، اجبار بر این دارند که از باطری هایی با ولتاژ 12 ولت استفاده نمایند پس باطری خودروی شما در هر صورت باید 12 ولتی باشد.

بررسی آمپر گردان

آمپرگردان در باطری خودرو نشان دهنده این است که باطری در دمای زیر 0 درجه، چه مقدار آمپر را خارج می نماید. اگر در منطقه ای با آب و هوای سرد زندگی می کنید، بررسی آمپرگردان باطری اهمیت بیشتری خواهد داشت زیرا باطری باید توانایی کار کردن در منطقه سرد را داشته باشد.

آمپر گردان میل لنگ

عددی که در مقابل آمپر گردان میل لنگ درج می شود، بیانگر این است که ماشین در دمای 26 درجه، چه مقدار آمپر را از خود خارج می نماید.

ظرفیت ذخیره باطری

ظرفیت ذخیره باطری خودرو، از ویژگی های مهم آن است که باید در زمان خرید به آن دقت کنید. منظور از ظرفیت ذخیره باطری این است که چه مدت زمان طول می کشد تا یک باطری در دمای تقریبی 26 درجه دشارژ شود. به بیانی دیگر، ظرفیت ذخیره باطری نشان دهنده طول عمر آن است.

آمپر ساعت باطری ماشین (AH)

اگر خودروی شما دارای وسایل برقی زیادی است، به برق بیشتری احتیاج دارد و باید آمپر ساعت باطری، عدد بالاتری باشد. آمپر ساعت باطری ماشین، نشان دهنده ضرب کردن جریان باطری و مدت زمان لازم جهت تهیه کردن جریان است.

علائم خرابی باطری ماشین

باطری ماشین به دلایل متعددی خراب شده و نیاز به شارژ مجدد، تعمیر و یا حتی تعویض پیدا می کند. باطری یکی از قطعات اصلی خودرو بوده و عملکرد آن بر روی قطعات دیگر ماشین نیز تاثیر گذار است. علائم خرابی باتری خودرو شامل موارد زیر است:
• وجود مشکل در استارت زدن خودرو
• پرش های مکرر هنگام استارت خوردن ماشین
• مشکل در چراغ های داشبورد و مسائل روشنایی
• خرابی های الکتریکی
• عملکرد ضعیف در هوای سرد
• انتشار بوی عجیب از خودرو
• خوردگی روی کانکتور های باطری ماشین
• شنیدن صدای کلیک هنگام روشن کردن خودرو
• و …

نکات افزایش طول عمر باطری خودرو

باطری ماشین

بعد از خرید باطری جدید برای خودروی خود، بهتر است بعضی نکات را رعایت کنید تا طول عمر باطری بیشتر شود. از جمله این نکات، عبارتند از :
• تمیز کردن باطری خودرو : راهکاری موثر برای افزایش طول عمر باطری، تمیز کردن خوردگی های اطراف قطب های باطری است. خوردگی های سبز یا سفید رنگ اطراف قطب ها مانع از رسیدن برق به کابل ها می شوند.
• کمتر استارت زدن : برای افزایش طول عمر باطری خودروی خود، کمتر استارت بزنید و خودرو را زیاد خاموش و روشن نکنید. با بیشتر شدن تعداد استارت ها، برق زیادی از باطری دریافت شده و به آن فشار وارد می شود.
• دوری از سرما و گرمای شدید : دمای مناسب برای باطری سربی اسیدی حدود 19 تا 32 درجه سانتی‌ گراد می باشد و در صورت افزایش یا کاهش دما، در عملکرد باطری اختلال ایجاد خواهد شد.
• خاموش کردن لوازم برقی خودرو : برای استفاده بهینه از باطری خودروی خود، لوازم برقی ماشین را در مواقعی که نیاز نیست خاموش کنید تا باطری خالی نشود.
• جلوگیری از خاموش بودن زیاد خودرو : راهکار دیگر برای افزایش طول عمر باطری خودرو، جلوگیری از خاموش بودن زیاد خودرو است. با خاموش بودن خودرو، موتور غیرفعال می شود و دینام هم نمی تواند باطری را شارژ کند.

معرفی انواع باطری ماشین

شاید برای شما سوال شود که دلیل تولید انواع باطری ماشین چیست و آیا این باطری ها از نظر کارایی و عملکرد، متفاوت هستند؟ در جواب به این سوال باید بگوییم که خودروها بر اساس نوع نیاز قدرتی خود به باطری مناسب احتیاج دارند. یعنی هر مدل خودرو، به میزان خاصی از قدرت برای استارت نیاز دارد و برای هر نیازی، نوع خاصی باطری تولید می شود.
برای آشنایی شما با انواع باطری ماشین، در ادامه آنها را معرفی کرده ایم :

باطری سرب اسیدی غرقی (سلول مرطوب)

قدیمی ترین، قیمت مناسب ترین و متداول ترین نوع باطری ماشین در بازار، باطری سرب اسیدی غرقی می باشد. این مدل باطری در بازار به اسم سلول مرطوب هم شناخته می شود و می تواند انرژی الکتریکی لازم برای تامین انرژی لوازم جانبی استاندارد خودرو را تامین نماید.
باطری سلول مرطوب، از 6 سلول با محلول الکترولیت مایع اسید سولفوریک و آب ساخته شده است و ولتاژ 12.6 ولت را در شارژ کامل تامین می کند. البته محلول الکترولیت باید به صورت دوره ‌ای شارژ شود و برای جلوگیری از ریختن آن باید به صورت عمودی نصب شود.

باطری نقره کلسیم

یکی دیگر از انواع باطری ماشین، باطری نقره کلسیم است که فناوری پیشرفته تری در مقایسه با باطری مرطوب دارد. برای تولید باطری نقره کلسیم، از محلول الکترولیت استفاده می شود اما بر خلاف باطری مرطوب، از صفحات سرب ـ کلسیم ـ نقره به جای صفحات سرب ـ آنتیموآن استفاده می‌کند
مقاومت در برابر خوردگی، از ویژگی های باطری نقره کلسیم است و در دمای بالا نیز انعطاف پذیری بیشتری دارد. این مدل باطری، به ولتاژ بالاتری نیازمند است و می تواند به سرعت در اثر سولفاته شدن دچار خرابی شود.

باطری مرطوب پیشرفته (EFB)

باطری مرطوب پیشرفته، مدل بهینه شده از باطری سلول مرطوب است که از محلول الکترلیت مایع استفاده می کند. این باطری می تواند 85 هزار بار میل لنگ را به چرخش بیاندازد که به نسبت دو مدل قبل، کارایی بیشتری محسوب می شود.

باطری ژل سلول (سلول خشک)

در لیست انواع باطری خودرو، باطری سلول خشک را هم معرفی می کنیم که از نسل همان باطری های مرطوب است اما تفاوتی که دارد در این است که این نوع باطری سرریز نمی شود. باطری ژل سلول، مانند باطری های آب الکترولیتی است اما در این مدل به جای کلسیم، آنتیموان در صفحات سرب و سیلیس به محلول الکترولیت اضافه می‌ شود و آن را به ژل تبدیل می‌
کند.

باطری حصیری شیشه ‌ای جاذب (AGM)

باطری حصیری جزو انواع باطری های VRLA است و از نظر عملکرد، شبیه به باطری سلول مرطوب می باشد اما با این تفاوت که در آن از یک جداکننده فایبرگلاس یا حصیر شیشه ای، استفاده شده است. عملکرد باطری حصیری شیشه ای جاذب در مقایسه با مدل های مرطوب و ژل سلول، بهتر است و می تواند تا 5 برابر سریع تر شارژ شود و طول عمر 3 برابری داشته باشد.

باطری چرخه عمیق

باطری چرخه عمق، یک مدل باطری سرب اسیدی می باشد که از صفحه ضخیم تری در سلول های خود استفاده می کند. باطری چرخه عمیق برای انرژی پایدار با کاهش جریان کمتر در دوره های طولانی، طراحی شده است

باطری لیتیوم یون (Li-Ion)

از باطری لیتیوم یون در خودروهای برقی یا هیبریدی استفاده می شود. این مدل باطری، قادر است انرژی بیشتری ذخیره نماید و مدت زمان شارژ سریع تری هم دارد. از نظر وزن هم به نسبت سایر باطری ها، سبک تر است البته باید در نظر گرفت که قیمت بیشتری هم دارد اما طول عمر آن نیز بالاست.

باطری هیدروکسید نیکل آهن

از باطری هیدروکسید نیکل آهن عمدتا در خودروهای هیبریدی استفاده می شود اما می تواند در خودرهای برقی هم عملکرد خوبی داشته باشد. طول عمر هیدروکسید نیکل آهن به نسبت باطری لیتیوم یون، بهتر است اما قیمت آن گران تر می باشد.

باطری اتمی یا غیر سیلد

باطری های اتمی تشکیل شده از دو ماده اولیه آنتیموان و کلسیم می باشند و شامل دو دسته هیبریدی و آلیاژی هستند. این مدل باطری ماشین به دلیل مزایای زیادی که دارد، تبدیل به پرطرفدارترین انواع باطری شده است. باطری اتمی نیاز به سرویس و تعمیر ندارد که این مورد می تواند یک مزیت بزرگ باشد. مزیت دیگر باطری اتمی، عمر طولانی آن در مقایسه با باطری های اسیدی است.

باطری در کرج

نکات مهم خرید باطری ماشین

برای خرید باطری خودرو به چه نکاتی توجه کنیم؟ در ادامه می خواهیم مهم ترین نکات را شرح دهیم :

بررسی اعداد BCI

با استفاده از اعداد BCI می توانید متوجه شوید که باطری از کدام نوع است. در این بخش ویژگی هایی همچون ارتفاع، طول، عرض، نوع قرار گرفتن ترمینال های باطری و شکل کلی باطری نمایش داده شده است.

بررسی ولتاژ باطری

نکته مهم دیگر در زمان خرید باطری خودرو، بررسی ولتاژ آن است. تمام ماشین هایی که پس از سال 1960 تولید شده اند، اجبار بر این دارند که از باطری هایی با ولتاژ 12 ولت استفاده نمایند پس باطری خودروی شما در هر صورت باید 12 ولتی باشد.

بررسی آمپر گردان

آمپرگردان در باطری خودرو نشان دهنده این است که باطری در دمای زیر 0 درجه، چه مقدار آمپر را خارج می نماید. اگر در منطقه ای با آب و هوای سرد زندگی می کنید، بررسی آمپرگردان باطری اهمیت بیشتری خواهد داشت زیرا باطری باید توانایی کار کردن در منطقه سرد را داشته باشد.

آمپر گردان میل لنگ

عددی که در مقابل آمپر گردان میل لنگ درج می شود، بیانگر این است که ماشین در دمای 26 درجه، چه مقدار آمپر را از خود خارج می نماید.

ظرفیت ذخیره باطری

ظرفیت ذخیره باطری خودرو، از ویژگی های مهم آن است که باید در زمان خرید به آن دقت کنید. منظور از ظرفیت ذخیره باطری این است که چه مدت زمان طول می کشد تا یک باطری در دمای تقریبی 26 درجه دشارژ شود. به بیانی دیگر، ظرفیت ذخیره باطری نشان دهنده طول عمر آن است.

آمپر ساعت باطری ماشین (AH)

اگر خودروی شما دارای وسایل برقی زیادی است، به برق بیشتری احتیاج دارد و باید آمپر ساعت باطری، عدد بالاتری باشد. آمپر ساعت باطری ماشین، نشان دهنده ضرب کردن جریان باطری و مدت زمان لازم جهت تهیه کردن جریان است.

تاریخ تولید باطری ماشین

طول عمر باطری از زمانی که ساخته می شود، محاسبه می شود پس اگر به دنبال باطری با طول عمر بیشتر هستید، باید به سراغ باطری های جدید تر بروید. باطری هایی که از زمان تولید آنها بیشتر از 6 ماه گذشته است، انتخاب مناسبی نیستند زیرا احتمال سولفاته شدن بالایی دارند.
برای بررسی تاریخ دقیق ساخت باطری به بدنه آن نگاه کنید، معمولا عددی که در ابتدا کد هست نشان دهنده سال ساخت باطری است.

بررسی سایز باطری

سایز باطری را هم باید در زمان خرید بررسی کنید. برای اطلاع از اینکه سایز باطری مناسب برای خودروی شما چیست، باید دفترچه راهنمای خودرو را مورد بررسی قرار دهید. باطری با سایز نامناسب، برای خودروی شما استفاده ای نخواهد داشت.

محل قرار گرفتن قطب های باطری

محل قرار گرفتن قطب های باطری هم مهم هستند. بعضی از باطری های موجود محل قرار گیری قطب های مثبت و منفی در آن ها متفاوت است.

در نظر داشتن آب و هوا

از مهم ترین نکات خرید باطری ماشین، توجه به آب و هواست. اکثر مدل های باطری، مناسب آب و هوای نرمال هستند و اگر از این باطری ها در شهرهای خیلی گرم یا خیلی سرد استفاده شود، احتمالا عملکرد مناسبی نداشته باشند.
• اگر آب و هوای شهر شما گرمسیری است، باید باطری هایی را انتخاب کنید که بر روی آن ها حرف S مشخص شده است.
• اگر آب و هوای شهر شما سرد است، باید باطری هایی را انتخاب کنید که بر روی آن ها حرف N مشخص شده است.

ضمانت و گارانتی باطری

نکته مهم دیگر در خرید باطری خودرو، ضمانت و گارانتی آن است. باطری باید دارای حداقل 6 ماه تا 1 سال ضمانت باشد تا شما از سالم بودن آن اطمینان خاطر داشته باشید.

خرید آنلاین باتری

حتما برای شما پیش آمده که در خیابان یا وسط اتوبان باشید و یا حتی خیلی عجله داشته باشید و دیرتان شده باشد و دقیقا در همین لحظه باتری ماشین شما خالی شود و یا به اصطلاح تمام شود. همینجاست که شما به دنبال جایی میگردید که فروشگاه یا تعمیرات باتری ماشین را انجام دهد. این مشکلی است که ممکن است برای همه ما پیش آمده باشد و بودن یک فروشگاه خرید آنلاین باتری در آن لحظه برایمان یک رویا باشد.

اما امروز با پیشرفت چشمگیر تکنولوژی خرید آنلاین باتری دیگر یک رویا نیست و شما میتوانید با سفارش و خرید باتری ماشین بصورت آنلاین از فروشگاه های اینترنتی مثل نکاس باتری خیلی سریع با تحویل و تست رایگان باتری جدید خودروی خودتان را در هر محلی که هستید بصورت آنلاین تهیه کنید و مشکل خودتان را به سرعت حل کنید.

خرید باتری ماشین در کرج

جهت خرید باتری خودرو در کرج می توانید به فروشگاه نکاس باتری واقع در گوهردشت کرج مراجعه نمایین این فروشگاه با بیش از 3 دهه فعالیت در زمینه واردات و فروش باتری، از معتبر‌ترین فروشگاه‌های فروش باتری در کرج شناخته می‌شود.

همشهریان عزیز می‌توانند جهت خرید باتری ماشین در کرج از برند‌های معتبری چون صبا باتری، سپاهان باتری، آذر باتری، پاسارگاد و سایر برندهای معتبر داخلی و خارجی به‌صورت حضوری به فروشگاه نکاس باتری مراجعه نمایید و یا به‌صورت اینترنتی و

تلفنی سفارش خود را ثبت کنید تا دراسرع‌وقت باتری مورد نظرتان به‌صورت رایگان به دست شما برسد.

عوامل موثر بر قیمت باتری ماشین

در مقایسه با سایر هزینه های استهلاک و نگهداری خودرو، تعویض باتری به نسبت دیگر هزینه ها، کمتر و مقرون به صرفه میباشد.

قیمت باتری ماشین در خودروهای ایرانی به طور معمول بین 700 هزار تومان تا 3 میلیون تومان میباشد.

قیمت باتری خودروی شما نسبت به نوع خودرو، اندازه باتری و همچنین جایی که خرید میکنید متفاوت است.

خرید باتری

نحوه تعیین قیمت باتری خودرو

باتری های ماشین با معیارهای مختلفی قیمت گذاری میشوند،بطور مثال نوع باتری ماشین تاثیر زیادی در قیمت باتری دارد، طوریکه باتری خودروهای لوکس و یا باتری های ممتازی که عمر طولانی تر و عملکرد بهتری شرایط دمایی و آب و هوایی متفاوت دارند نسبت به باتری های معمولی قیمت بیشتری دارند.

مورد دوم اندازه باتری میباشد که تاثیر مستقیم بر روی قیمت باتری ماشین دارد. باتری ها با توجه به نوع و مدل خودرو ابعاد و اندازه های متفاوتی دارند. اندازه و میزان آمپر معمول باتری های موجود در بازار 50 آمپر تا 75 آمپر هستند که بسته به مقدار آمپر قیمت ها متفاوت است.

راهنمای خرید باتری ماشین

اولین نکته‌ای که هنگام خرید باتری ماشین باید به آن توجه داشته باشید خرید از فروشگاه های معتبر است. شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که چند ماه پس از تعویض باتری خودرو ناگهان باتری از کار می‌افتاد یا دچار مشکلاتی دیگر می‌شود، دلیل این موضوع می‌تواند به پایان رسیدن تاریخ مصرف باتری باشد که به دلیل نامعتبر بودن محل خرید این امر از شما پنهان شده است.

فروشگاه نکاس باتری یکی از معتبر‌ترین فروشنده‌های انواع باتری خودرو است که با فراهم کردن امکان خرید حضوری و خرید آنلاین باتری ماشین و ارسال آن به سراسر کشور حس خریدی راحت و سریع را برای مشتریان خود به ارمغان آورده است.
نکته دیگری که هنگام خرید باتری خودرو باید مدنظر قرار دهید مقاومت پوسته باتری است که امروزه اغلب باتری‌ها از جنس پلاستیک فشرده تهیه می‌شوند و مقاومت نسبتاً بالایی دارند. همچنین می‌بایست به آب‌وهوای محل سکونت خود نیز توجه داشته باشید، در صورتی که شما در محیطی با آب و هوای سرد اقامت دارید باید از باتری‌هایی با علامت N که به نماد شمالی (North) بودن آن است و مقاومت بالایی در محیط‌های سرد دارد استفاده کنید.

همچنین در محیط‌های با آب‌های گرم نیز توصیه می‌شود از باتری‌های با نماد S (South)استفاده نمایید که مناسب مناطق گرمسیر طراحی شده است.

نکات خرید باتری ماشین

از نکات بسیار مهم هنگام خرید باتری انتخاب فروشگاه معتبر است به دلیل افزایش تعداد فروشندگان نامعتبر در کشور توصیه می‌شود حتماً برای خرید باتری خودروی خود به نمایندگی های معتبر مراجعه نمایید؛ زیرا علاوه بر تضمین کیفیت، قیمت فروش باتری در نمایندگی برابر با قیمت آن درب کارخانه است. به‌طورکلی قیمت باتری ماشین در کرج برای مشتریان نکاس باتری همواره در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته شده است همین امر یکی از دلایل وجود مشتریان بی‌شمار و روزافزون مجموعه نکاس باتری است.

برای خرید باتری ماشین، حتماً نکات زیر را مدنظر قرار دهید:
• ولتاژ باتری: باتری ماشین باید دارای ولتاژ ۱۲ ولت باشد.
• آمپر گردان: مقدار خروجی آمپر از باتری در دماهای زیر صفر (که در صورت زندگی در مکان‌های سردسیر بسیار مهم است)
• آمپر گردان میل لنگ: مقدار خروجی آمپر از باتری در دمای ۲۶ درجه.
• ظرفیت باتری: زمانی که طول می‌کشد تا باتری در دمای ۲۶ درجه دشارژ شود. به عبارت دیگر، طول عمر باتری.
• آمپر ساعت: حاصل ضرب جریان باتری در مدت زمانی که جهت ایجاد جریان لازم است. هرچه تعداد وسایل برقی ماشین شما بیشتر باشد، باید این عدد هم بیشتر باشد.
• تاریخ ساخت: حتماً یک باتری که به تازگی (کمتر از ۶ ماه قبل) ساخته شده را خریداری کنید.
• ابعاد باتری:‌ سایز باتری باید متناسب با محل قرار گیری باتری در ماشین شما باشد.
• آب و هوا: باتری را متناسب با آب و هوای منطقه زندگی خود تهیه کنید. اگر محل زندگی‌تان خیلی گرم است، باتری‌هایی که روی آن‌ها حرف S حک شده را خریداری کنید و اگر در منطق سردسیر زندگی می‌کنید، باتری‌هایی که روی آن‌ها حرف N حک شده.
• ضمانت و گارانتی:‌ حتماً باتری را از شرکت‌های مشهور باتری‌ساز خریداری کنید تا از ضمانت مناسب برخوردار شوید.

خرید اینترنتی باتری خودرو

خرید اینترنتی باتری ماشین روشی ساده است که تنها با چند کلیک می‌توانید به سرعت باتری مناسب خودرو خود را سفارش دهید و در اسرع وقت درب منزل یا هر مکان دیگر تحویل بگیرید، همچنین خرید آنلاین باتری خودرو شما را محدود به مکان و زمان نمی‌کند و در هر کجای کشور که باشید، در هر ساعت از شبانه روز می‌توانید به سادگی از فروشگاه نکاس باتری محصول مورد نیاز خود را سفارش دهید.

نکته‌ای مهمی که هنگام خرید اینترنتی باتری ماشین باید به آن توجه کنید این است که برای استعلام قیمت باتری ماشین و خرید آن توصیه می‌شود حتما به سایت‌های معتبر مراجعه نمایید چرا که سایت‌های زیادی با عنوان فروشگاه معتبر در کمین‌ هستند تا از کاربران نا آگاه سودجویی کنند. نکاس باتری یکی از معتبر‌ترین فروشگاه‌های خرید باتری ماشین به صورت حضوری و آنلاین است که با داشتن نماد الکترونیک اعتماد و فروشگاه فعال در شهر کرج، توانسته اعتماد روز افزون مخاطبان خود را به دست آورد.

خرید باتری ایرانی بهتر است یا باتری خارجی

باتوجه‌به تنوع بالای برند‌های موجود در بازار انتخاب و خرید باتری خودرو ایرانی و خارجی که از کیفیت بالای برخوردار باشد ممکن است برای برخی کار دشواری باشد؛ اما باید بدانید کیفیت باتری وابسته به چند فاکتور ساده است که از جمله آن‌ها تازه بودن باتری است؛ باتری خودرو باگذشت زمان، حتی هنگامی که در انبار قرار دارد و از آن استفاده نمی‌شود شارژ از دست می‌دهد. اکثر باتری‌ها دارای برچسبی یا نامه‌ای هستند که زمان ساخت و حمل از کارخانه روی آن درج شده است باتوجه‌به این مورد می‌بایست باتری انتخاب کنید که کمتر از 6 ماه از زمان تولید آن گذشته باشد.
از دیگر فاکتور‌های مهم هنگام خرید باتری مدت‌زمان ضمانت تعویض رایگان باتری است هر چه مدت آن بیشتر باشد بهتر است. باید بدانید مواردی چون عدم توجه به علائم هشداردهنده مانند پایین بودن سطح آب باتری و یا نصب نادرست آن می‌تواند باعث باطل شدن گارانتی شود.
ظرفیت ذخیره‌سازی مناسب از دیگر موارد بالا بودن کیفیت باتری به شمار می‌رود. ظرفیت ذخیره‌سازی باتری مشخص می‌کند اگر سیستم شارژ جایگزین دینام عمل نکند، باتری تا چه مدت می‌تواند خودرو را مدیریت کند. به طور معمول 1 ساعت زمان مناسبی برای تخلیه باتری است، این مورد باید توسط متخصصان آزمایش شود.
انتخاب و خرید باتری ماشین باید باتوجه‌به موارد ذکر شده باشد و تنها ایرانی یا خارجی بودن باتری ماشین ملاک قرار نگیرد. برای انتخاب راحت‌تری باتری لازم است فاکتور‌های موردنیاز خود را لیست نمایید و سپس مطابق آن اقدام به خرید باتری خودرو کنید.
باتری ایرانی ماشین که تمام فاکتور‌های یاد شده را داشته باشد می‌تواند انتخاب بهتری نسبت به باتری خارجی خودرو باشد چرا که تا حد قابل‌توجهی تفاوت قیمت بین باتری ایرانی و خارجی وجود دارد. همچنین به دلیل وجود نمایندگی‌های معتبر باتری‌های ایران در سطح کشور می‌تواند به‌راحتی از خدمات پس از فروش باتری‌ها استفاده نمایید. از طرفی با خرید باتری ایرانی می‌توانید از تولید ملی حمایت کنید.

قیمت خرید باتری ماشین

شناسایی انواع باتری خودرو در هنگام خرید

هنگام خرید باتری خودرو باید به نوع آن دقت نمایید، به طور کلی باتری‌ها دو نوع دارند: باتری‌های اتمی و باتری‌های اسیدی:
باتری اتمی با نام باتری خشک نیز شناخته می‌شود که فاقد اسید است اما باتری اسیدی یا تر همانطور که از نامش مشخص است دارای مقادیری اسید می‌باشد. باتری اتمی ماشین بیشتر مناسب مناطقی با آب و هوای گرم است، آلودگی کمی تولید می‌کند، نیاز کمی به نگهداری و مراقبت دارد و نسبت به باتری اسیدی طول عمر کمتری دارد. این نوع باتری‌ها جهت نمایش سلامت خود به سه چراغ با رنگ‌های سفید قهوه‌ای و سبز مجهز هستند که به تعبیر زیر سلامت باتری را نمایش می‌دهند:
• رنگ سبز: باتری سالم است و به‌صورت کامل شارژ شده است.
• رنگ سفید :باطری ماشین معیوب است و به‌درستی کار نمی‌کند.
• رنگ قهوه‌ای: باتری سالم، اما فاقد شارژ است.
باتری اسیدی خودرو نیاز به هیچ گونه مراقبتی ندارد، طول عمر بالایی دارد و مقاومت زیادی در برابر دشارژه شدن دارد اما باید توجه داشته باشید که هرگز باتری به طور کامل شارژ خالی نکند زیرا در صورت دشارژه شدن، متریال آن معیوب می‌شود و خاصیت خود را از دست می‌دهند. همچنین زمان کوتاهی جهت تکمیل شدن شارژ نیاز دارد. بنابراین هنگام خرید باتری با توجه به شرایط خود می‌توانید نوع آن را انتخاب کنید.

راهکار افزایش طول عمر باتری خودرو

راه کار‌های زیادی جهت جلوگیری معیوب شدن باتری و همچنین افزایش طول عمر آن وجود دارد که با رعایت تمامی آن‌ها می‌توانید به طور استاندارد از باتری ماشین استفاده نمایید:
• از خالی‌شدن شارژ باتری جلوگیری کنید.
• خودرو خود را در پارکینگ مسقف پارک کنید.
• همواره از سلامت کابل باتری و اتصال‌دهنده‌ها اطمینان حاصل نمایید.
• به طور منظم ترمینال‌های باتری را با برس فلزی تمیز کنید.
• هر شش ماه یک‌بار باتری خودرو را به طور کامل بررسی نمایید و در صورت نیاز دیاگ زدن را فراموش نکنید.
• درصورتی‌که باتری ضعیف عمل می‌کند سلول‌های آن را با آب مقطر پر نمایید.
• با صحیح استارت زدن از آسیب‌زدن به باتری جلوگیری کنید.
• اگر عمر باتری شما بیش از سه سال است، قبل از شروع فصل سرد از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید.
• در هوای سرد سعی کنید همواره شارژ باتری را تکمیل نگهدارید.
• در هوای گرم به‌صورت منظم سطح الکترولیت و آب باطری ماشین را بررسی نمایید و آن‌ها را در حد استاندارد نگهدارید.
• در فصل‌های گرم از یک محافظ گرما برای منبع برق ماشین استفاده کنید.
• آب آلوده و یا اسید به باتری اضافه نکنید.
• در زمانی که شارژ باتری تکمیل است بهتر است در محیط سرد از آن نگهداری کنید.
• قبل از اقدام به استارت زدن تمام ابزار الکتریکی و چراغ‌های ماشین را خاموش نمایید.
• هنگامی که میزان شارژ باتری از 80% کاهش یافت آن را به شارژ متصل کنید.
رعایت این نکات می‌تواند باتری ماشین را در بهترین حالت خود نگه دارد و در نهایت موجب افزایش طول عمر باتری شود.

چه زمان باید باتری خودرو را تعویض کرد؟

توصیه می‌شود پس از مشاهده نشانه‌های خرابی باتری ابتدا تست سلامت باتری بگیرید و در صورت نیاز بلافاصله اقدام تعویض باتری نمایید چرا که اگر زمان زیادی خودرو با باتری خراب، کار کند باعث آسیب رسیدن به قطعات برقی ماشین خواهد شد از جمله موارد شایعی که نشان‌دهنده خرابی باتری از عبارت‌اند از:
• عمل‌نکردن دزدگیر خودرو
• باز نشدن درب‌های ماشین توسط ریموت
• کم‌نور شدن و یا سوسوزدن چراغ‌های ماشین در زمان خاموش بودن خودرو
• روشن نشدن رادیوپخش خودرو
• استارت نخوردن و یا به‌سختی استارت خوردن ماشین
• روشن نشدن چراغ پشت آمپر با چرخاندن سوئیچ ماشین
• تخلیه یا دشارژ شدن باتری خودرو در زمان کوتاه
این موارد می‌تواند نشانه‌هایی از تخریب و یا به پایان رسیدن عمر باتری خودرو باشد؛ به‌طورکلی عمر مفید باتری ماشین 2 تا 3 سال و یا 40000 کیلومتر است و با به پایان رسیدن عمر باتری توصیه می‌شود باتری با وجود کارکردن، تعویض شود.

روش تشخیص خرابی باتری ماشین

خرابی باتری نشانه‌هایی دارد که با مشاهده آن‌ها باید به فکر خرید باتری ماشین بیفتید. فارغ از نوع باتری، مشاهده این نشانه‌ها در بیشتر باتری‌های اتمی، اسیدی و AGM، به معنای نزدیک شدن باتری به پایان عمرش است. در ادامه به مهم‌ترین روش‌ها و نشانه‌های تشخیص خرابی باتری ماشین اشاره خواهیم کرد. البته توجه کنید که این علائم ممکن است نشانه خرابی قطعاتی مانند دینام، شمع‌ها، فیوز و غیره باشند، بنابراین قبل از هر اقدامی برای خرید باتری جدید، با یک باتری ساز ماهر مشورت کنید.

شناسایی باتری خراب، کار بسیار آسانی است و وجود چند نشانه که در ادامه اشاره می‌شود می‌تواند گفت باتری ماشین خراب شده است. این نشانه‌ها در اکثر باتری‌های اتمی، باتری‌های اسیدی و باتری‌های AGM مشترک است:
1. خودرو تنها در دور پایین و به‌سختی استارت می‌خورد.
2. یک روز ماشین به‌راحتی استارت می‌خورد و روز بعد استارت نمی‌خورد.
3. استارت زدن در هوای سرد بسیار سخت و زمان‌بر می‌شود.
4. به‌وجودآمدن تغییر شکل در ظاهر باتری ماشین.
5. با چرخاندن سویچ چراغ‌های پشت آمپر روشن نمی‌شود.
6. ضعیف شدن یا ازکارافتادن چراغ‌های داخلی ماشین.
7. دزدگیر ماشین عملکرد مطلوبی ندارد و به ریموت پاسخ نمی‌دهد. (باتری ریموت را نیز بررسی کنید)

دیر روشن شدن و سخت استارت خوردن ماشین

یکی از رایج‌ترین دلایل سخت استارت خوردن ماشین، به ضعیف شدن باتری برمی‌گردد. اگر دو مورد زیر را هنگام استارت زدن مشاهده کردید، بدانید که باتری ماشین شما ضعیف شده است:
• اگر ماشین بیش از یک ساعت خاموش باشد و سپس به سختی استارت بخورد.
• اگر ماشین برای مدت کوتاهی خاموش باشد و سپس به راحتی استارت بخورد.
مشاهده این موارد، به معنای آن است که باید به فکر خرید باتری ماشین باشید.
همچنین اگر از سلامت قسمت‌هایی مانند دینام اطمینان دارید، ولی ماشین شما پس از طی یک مسافت بسیار طولانی، باز هم به سختی استارت می‌خورد، بدانید که باید به فکر تعویض باتری ماشین خود باشید. این نشانه، مهم‌ترین و مشخص‌ترین علامت خرابی باتری ماشین و نیاز آن به تعویض است. گاهی به هنگام تلاش برای روشن کردن خودرو، مشاهده می‌کنید که ماشین استارت می‌خورد اما موتور روشن نمی‌شود! در این زمان نیز بهتر است به ضعیف یا تمام شدن باتری ماشین خود شک کنید. اگر ماشین شما در بعضی از روزها خوب استارت می‌خورد و در بعضی از روزها بد، باز هم بهتر است به سلامت باتری ماشین شک کنید.

استارت نخوردن و نرسیدن برق به پشت آمپر

اگر هنگامی که سوییچ را تا آخر باز می‌کنید و چراغ‌های پشت آمپر شما روشن نمی‌شوند یا این که سوسو می‌کنند، بدانید که باتری ماشین شما به شدت ضعیف شده است. در حالت احتمالاً حتی نمی‌توانید استارت بزنید و صدای هندل خوردن، به گوش شما نخواهد رسید. در این وضعیت، باتری ماشین شما حتی توانایی روشن کردن یک چراغ کوچک ماشین را نیز نخواهد داشت و باید خرید باتری ماشین را در نظر بگیرید.

توجه به تاریخ ساخت باتری

باتری ماشین، عمری بین دو تا چهار سال دارد. اگر سه سال یا بیشتر از تاریخ نصب و استفاده از باتری ماشین شما گذشته باشد، بهتر است تا دیر نشده یک باتری نو تهیه کرده و آن را با باتری قدیمی جایگزین کنید.

مشاهده تغییر شکل در ظاهر باتری

اگر علائمی مانند باد کردن، تو رفتگی یا سایر آسیب‌های فیزیکی را روی باتری ماشین مشاهده کردید، در تعویض آن و خرید یک باتری جدید، به هیچ وجه شک نکنید. باتری ماشین ممکن است تحت عواملی مانند گرما یا وارد شدن ضربه، دچار دفرمگی شود و کارآیی خود را از دست بدهد.

خرید و قیمت باتری خودرو

به‌طورکلی بهترین برند‌ها در هر دسته از محصولات، قیمت بالاتری نسبت به برند‌های معمولی‌تر دارد اما در میان شرکت‌های باطری‌سازی نام‌آشنای داخلی مانند صبا باتری، سپاهان باتری، برنا باتری و … علاوه بر حفظ کیفیت بسیار مناسب، قیمت‌گذاری معقولانه‌ای انجام شده. قیمت انواع باتری بسته به میزان آمپر آن است و هزینه داغی باتری فرسوده نیز کسر خواهد شد؛ بنابراین علی‌رغم حیاطی بودن باتری برای ماشین، قیمت نجومی نخواهد داشت و با تهیه آن از فروشگاه‌های معتبر می‌توانید از به‌وجودآمدن هزینه‌های اضافی نیز جلوگیری کنید.

تاریخچه نکاس باتری

فروشگاه آنلاین نکاس باتری از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را در زمینه واردات و فروش انواع باتری به‌صورت عمده آغاز نموده که از سال ۹۴ طبق مصوبه دولت به جهت حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی واردات محصولاتی که تولید ملی را دارا هستند ممنوع گردید و این بازرگانی فعالیت خود را از واردات به فروش عمده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تغییر داده و به‌منظور اطمینان خاطر مشتریان از خرید، در استان‌های قزوین، تهران و البرز پایگاه‌های فروش خود را تحت عنوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای نکاس باتری دایر نموده است، در این مجموعه حتی پایین‌ترین قیمت‌ها نیز گارانتی شده‌اند همچنین مجموعه نکاس باتری به‌صورت شبانه‌روزی حتی در ایام تعطیل آماده خدمت‌رسانی به هم‌وطنان عزیز است .

لازم به ذکر است فروشگاه نکاس باتری به‌منظور رفاه حال مشتریان خود تمامی تست‌های دینام استارت، باتری خودرو، حمل و نصب را رایگان در درب منزل یا محل کار شما انجام می‌دهد. مجموعه نکاس باتری ارائه‌دهنده محصولاتی همچون باتری خودرو، باتری مخابراتی، باتری صنعتی و کابینت باتری است. همچنین نکاس باتری دارای نیروهای متخصص در زمینه برق خودرو است که این اطمینان را به شما می‌دهد که تمام خدمات باکیفیت و سرعت بالا انجام شود. نکاس باتری نوعی متفاوت از فروشگاه‌های آنلاین فروش باتری خودرو است که تابه‌حال دیده‌اید.

قیمت و عرضه باتری ماشین در نکاس باتری

فروشگاه نکاس باتری با بیش از 30 سال سابقه واردات و فروش انواع باتری در کرج یکی از معتبر‌ترین و باسابقه‌ترین فروشگاه‌های تخصصی باتری در کرج است که با عنایت خداوند و اعتماد مشتریان توانسته همواره رضایت مخاطبین خود را در ارائه خدمات کسب کند. ازجمله مواردی که این مجموعه تمرکز ویژه‌ای بر روی آن دارد پایین نگه‌داشتن قیمت باتری در کرج است، شما می‌توانید با جستجویی سطحی تفاوت قیمت باتری در فروشگاه نکاس باتری را با سایر فروشگاه‌ها مقایسه نمایید.
تیم قدرتمند نکاس باتری کرج تشکیل شده از متخصصان جوان، مجرب و متعهد با دانش به‌روز در زمینه انواع باتری آماده خدمات‌رسانی به مشتریان کرجی و دیگر شهر‌های کشور است؛ ازاین‌رو شما می‌تواند به‌صورت 24 ساعته در تمام روز‌های سال (حتی تعطیلات رسمی) برای کسب اطلاعات از قیمت باتری در کرج و یا دریافت مشاوره رایگان و خرید باتری ماشین با فروشگاه نکاس باتری از طریق سایت، تماس تلفنی و یا به‌صورت حضوری در ارتباط باشید.

مزایای خرید از نکاس باتری در مقایسه با سایر رقبا

• تمامی باتری‌های عرضه شده در فروشگاه نکاس باتری کرج دارای تاریخ تولید به‌روز هستند.
• باتری‌های در این مجموعه با گارانتی معتبر و قابل استعلام به فروش می‌رسند.
• فروشگاه نکاس باتری با بیش از 3 دهه فعالیت در زمینه واردات و فروش انواع باتری از معتبرترین فروشگاه‌ها در زمینه باتری محسوب می‌شود.
• مجموعه نکاس باتری مجهز به نیروی متخصص و جوان است و امکان فراگیری دانش بروز در این زمینه همواره برای متخصصین مجموعه نکاس باتری کرج فراهم شده است تا بتوانیم بهترین خدمات را به مشتریان عزیز ارائه دهیم.
• زمان ارسال تا رسیدن سفارش از نکاس باتری بسیار کوتاه است.
• تنوع محصولات در فروشگاه نکاس باتری کرج بسیار زیاد است؛ بنابراین مشتریان می‌توانند با هر بودجه مدنظری محصول باتری تهیه نمایند.
• ارسال، نصب و تست سلامت برق خودرو در این مجموعه کاملاً رایگان انجام می‌شود.
• امکان پرداخت هزینه باتری پس از ارسال و نصب.

مناطق تحت پوشش نکاس باتری

به‌طورکلی فروشگاه نکاس باتری کرج امکان ارسال انواع باتری و خدمات‌رسانی به سراسر کشور را فراهم کرده است و شما می‌توانید در هر لحظه از شبانه‌روز سفارش خود را از فروشگاه نکاس باتری درخواست دهید تا دراسرع‌وقت به شما ارسال شود.
همچنین خدمات نکاس باتری در کرج به‌صورت ویژه برای همشهریان کرجی از محله‌های عظیمیه، جهان شهر، گوهردشت و مناطق یک تا 10 شهر کرج را پوشش می‌دهد.

داغی باتری قدیمی شما چه می‌شود؟

داغی باتری ماشین دارای سرب و اسید سمی است و برای محیط‌زیست خطر بزرگی محسوب می‌شود از این به طور معمول داغی توسط فروشنده تحویل گرفته می‌شود و برای بازیافت به کارخانه فرستاده می‌شود. در فروشگاه نکاس باتری، داغی باتری فرسوده از مشتریان خریداری می‌شود و هنگام خرید باتری جدید محاسبه می‌شود و از قیمت باتری جدید کم می‌شود.

نمایندگی فروش و قیمت باتری ماشین در کرج

فروشگاه نکاس باتری کرج مفتخر به دریافت نمایندگی چندین کارخانه معتبر در کشور است. خرید باتری از نمایندگی معتبر از مزایای زیادی از جمله قیمت پایین، اصالت کالا، ارائه کارت گارانتی معتبر و … برخوردار است. از جمله این کارخانه عبارت‌اند از:

نمایندگی، قیمت و خرید باتری سوزوکی در کرج

باتری سوزوکی از زیر برند‌های سپاهان باتری است که تأیید شده توسط کارخانه سوزوکی ژاپن است. باتری سوزوکی به دلیل استفاده از مواد اولیه درجه یک و کیفیت ساخت فوق‌العاده بالایی که دارد و همچنین قیمت باتری های مناسب موردتوجه کاربران زیادی قرار گرفته است و یکی از پرفروش‌ترین و پرطرفدارترین باتری‌های داخلی محسوب می‌شود.
فروشگاه نکاس باتری به‌عنوان نمایندگی باتری سوزوکی در کرج، آماده خدمات‌رسانی به‌صورت 24 ساعت شبانه‌روز و 365 روز سال حتی روز‌های تعطیل میباشد. همچنین این مجموعه با امکان استعلام قیمت باتری ها بصورت اینترنتی باتری در کرج و ارسال و نصب رایگان ارزش زیادی برای وقت و سلامتی مشتریان خود قائل است.

نمایندگی و قیمت باطری ماشین صبا در کرج

صبا باتری با بیش از 40 سال تجربه در تولید انواع باتری خودرو یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان باتری در خاورمیانه شناخته می‌شود. این شرکت با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و به‌کارگیری ماشین‌آلات بروز، فعالت عظیمی در زمینه ساخت انواع باتری خودرو از 36 آمپر تا 200 آمپرساعت دارد.
برای استعلام دقیق قیمت باتری ماشین صبا در کرج می‌توانید به سایت فروشگاه نکاس باتری مراجعه نمایید و یا به‌صورت تلفنی قیمت صبا باتری موردنظر خود را از کارشناسان فروشگاه نکاس باتری جویا شوید.
تمام باتری‌های صبا باتری که در مجموعه نکاس باتری کرج عرضه می‌شوند دارای کارت گارانتی معتبر هستند؛ بنابراین خریداران محترم می‌توانند از گارانتی صبا باتری برای خودروهای سبک که تا 12 ماه پس از تاریخ فروش است و گارانتی صبا باتری برای خودروهای سنگین که تا 9 ماه پس از تاریخ فروش است بهره‌مند شوند.

لیست قیمت خرید باتری ماشین صباباتری

برندهای زیر مجموعه : واریان ، نیرو ، آرمو ، نیو آرمو ، سهند ، اسپیدر ، ورسک و …

لیست قیمت خرید واریان باتری

باتریقیمت ( تومان)
باتری 50 آمپر صبا واریان

1,190,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 55 آمپر صبا واریان

1,390,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 60آمپر صبا واریان

1,548,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 66 آمپر صبا واریان

1,670,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 70 آمپر صبا واریان

1,690,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 74آمپر صبا واریان

1,870,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 90 آمپر صبا واریان

2,180,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 100 آمپر صبا واریان

2,500,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 120 آمپر صبا واریان

2,900,000 تومانافزودن به سبد خرید

لیست قیمت خرید باتری نیو آرمو

باتریقیمت(تومان)
باتری 50 آمپر نیو آرمو

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 55 آمپر نیو آرمو

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 60 آمپر نیو آرمو

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 66 آمپر نیو آرمو

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 74 آمپر نیو آرمو

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 90 آمپر نیو آرمو

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 120 آمپر نیو آرمو

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 150 آمپر نیو آرمو

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 170 آمپر نیو آرمو

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 180 آمپر نیو آرمو

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 200 آمپر نیو آرمو

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

نمایندگی و قیمت باتری خودرو سپاهان در کرج

کارخانه باتری سپاهان فعالت خود را از سال 1378 در شهر اصفهان شروع کرده است. این کمپانی به‌عنوان اولین تولیدکننده‌ای باتری‌های سیلد در ایران شناخته می‌شود و در حال حاضر نیز نسل جدید باتری‌های خودرو را با تکنولوژی روز دنیا تولید و به بازار عرضه می‌کند.
خرید باتری سپاهان از نمایندگی معتبر مزایای زیادی دارد ازجمله قیمت باتری‌های عرضه شده در نمایندگی سپاهان باتری در کرج برابر با قیمت باتری ماشین در درب کارخانه است همچنین امکان دریافت کارت گارانتی مازاد ۳۰ماهه سپاهان باتری نیز در نمایندگی‌های معتبر این کمپانی برای مشتریان فروشگاه نکاس باتری کرج فراهم شده است.

دانلود کاتالوگ قیمت باتری ماشین سپاهان باتری

لینک دانلود

لیست قیمت خرید باتری خودرو سپاهان باتری

برندهای زیر مجموعه: اوربیتال،اوربیتال وان،سوزوکی،اتمیک،بارکاس،سبیک و …

لیست قیمت خرید باتری اتمیک سپاهان باتری

باتریقیمت( تومان)
باتری35آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری45آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری50آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری55آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری60آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری66آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری70آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری74آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری90آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری100آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری120آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری150آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری170آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری190آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری200آمپر اتمیک

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

لیست قیمت خرید باتری وان سیلور سپاهان باتری

باتریقیمت( تومان)
باتری35آمپر اوربیتال وان سیلور

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری45آمپر اوربیتال وان سیلور

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری50آمپر اوربیتال وان سیلور

1,850,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری55آمپر اوربیتال وان سیلور

2,000,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری60آمپر اوربیتال وان سیلور

2,100,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری66آمپر اوربیتال وان سیلور

2,300,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری70آمپر اوربیتال وان سیلور

2,390,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری74آمپر اوربیتال وان سیلور

2,350,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری90آمپر اوربیتال وان سیلور

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری100آمپر اوربیتال وان سیلور

3,120,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری120آمپر اوربیتال وان سیلور

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری150آمپر اوربیتال وان سیلور

5,200,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری170آمپر اوربیتال وان سیلور

5,500,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری190آمپر اوربیتال وان سیلور

5,950,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری200آمپر اوربیتال وان سیلور

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

لیست قیمت خرید باتری سوزوکی سپاهان باتری

باتریقیمت(تومان)
باتری 35 آمپر سوزوکی

1,800,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 45 آمپر سوزوکی

2,040,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 50 آمپر سوزوکی

2,000,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 55 آمپر سوزوکی

2,200,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 60 آمپر سوزوکی

2,310,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 66 آمپر سوزوکی

2,510,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 70آمپر سوزوکی

2,600,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 74 آمپر سوزوکی

2,790,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 90 آمپر سوزوکی

3,300,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 100آمپر سوزوکی

3,450,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 120 آمپر سوزوکی

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 150آمپر سوزوکی

5,700,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 170 آمپر سوزوکی

6,000,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 190آمپر سوزوکی

6,550,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 200 آمپر سوزوکی

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

لیست قیمت خرید باتری اوربیتال پریمیوم سپاهان باتری

باتریقیمت(تومان)
باتری 35 آمپر اوربیتال پریمیوم

1,760,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 45 آمپر اوربیتال پریمیوم

1,990,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 50 آمپر اوربیتال پریمیوم

2,000,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 55 آمپر اوربیتال پریمیوم

2,100,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 60 آمپر اوربیتال پریمیوم

2,230,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 66 آمپر اوربیتال پریمیوم

2,400,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 70 آمپر اوربیتال پریمیوم

2,500,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 74 آمپر اوربیتال پریمیوم

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 90 آمپر اوربیتال پریمیوم

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 100 آمپر اوربیتال پریمیوم

3,300,000 تومانافزودن به سبد خرید

لیست قیمت خرید باتری اوربیتال EFB سپاهان باتری

باتریقیمت(تومان)
باتری 35 آمپر اوربیتال EFB

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 45 آمپر اوربیتال EFB

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 50 آمپر اوربیتال EFB

2,300,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 55 آمپر اوربیتال EFB

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 60 آمپر اوربیتال EFB

2,600,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 66 آمپر اوربیتال EFB

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 70 آمپر اوربیتال EFB

2,995,200 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 74 آمپر اوربیتال EFB

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 80 آمپر اوربیتال EFB

3,250,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 88 آمپر اوربیتال EFB

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 90 آمپر اوربیتال EFB

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 100 آمپر اوربیتال EFB

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

نمایندگی و قیمت خرید باتری برنا در کرج

کارخانه باتری برنا در سال 1369 به‌عنوان دومین کمپانی تولید باتری داخل کشور فعالیت خود را آغاز کرد این کمپانی اولین واحد دریافت‌کننده گواهینامه استاندارد ملی ایران در زمینه باتری خودرو بوده است همچنین تا کنون موفق به کسب گواهینامه‌های متعدد ملی و بین‌المللی در خصوص کیفیت محصولات تولیدی شده است.
در حال حاضر کارخانه برنا باتری یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید انواع باتری خودرو با ظرفیت‌های 50 تا 200 آمپر به شمار می‌رود. تمامی محصولات برنا باتری دارای کارت گارانتی با استعلام آنلاین و پیامکی است به این صورت که در هر زمان و از هر کجای کشور با مراجعه به سایت برنا باتری و یا ارسال یک پیامک که حاوی بارکد باتری است به سامانه 10003837 می‌توانید اعتبار گارانتی باتری خودرو خود را بررسی نمایید.
شما میتوانید با استعلام قیمت باتری ماشین برنا بصورت اینترنتی قبل از خرید اطلاعات کافی را بدست بیاورید.

لیست قیمت خرید برنا باتری

برندهای زیر مجموعه برنا : زیتکس،گلوبال،سحر،زمان،اکتیو و …

لیست قیمت خرید باتری زیتکس برنا باتری

باتریقیمت(تومان)
باتری50آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری55آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری60آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری66آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری70آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری74آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری80 آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری88 آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری90آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری100 آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری110آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری120آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری150 آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری170 آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری180آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری200 آمپر زیتکس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

لیست قیمت خرید باتری گلوبال برنا باتری

باتریقیمت(تومان)
باتری50 آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری55 آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری60آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری66آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری70آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری74آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری80آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری88آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری35 آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری45 آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری100 آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری110 آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری120 آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری150 آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری170 آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری180 آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری200 آمپر گلوبال

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

لیست قیمت باتری خودرو نکاس باتری

برندهای زیر مجموعه نکاس : نکاس

لیست قیمت خرید باتری نکاس باتری

باتریقیمت(تومان)
باتری 50آمپر نکاس

1,350,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری 60آمپر نکاس

1,530,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری66آمپر نکاس

1,840,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری74آمپر نکاس

1,920,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری150آمپر نکاس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری170آمپر نکاس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری190آمپر نکاس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری200آمپر نکاس

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

لیست قیمت خرید آذر باتری

برندهای زیر مجموعه: سولیفان ،ویگور،روشن،الوند،آپادانا،ماموت و …

لیست قیمت خرید باتری سولیفان آذر باتری

باتریقیمت(تومان)
باتری50 آمپر سولیفان

1,299,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری55 آمپر سولیفان

1,360,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری60 آمپر سولیفان

1,450,000 تومانافزودن به سبد خرید

باتری66 آمپر سولیفان

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری70 آمپر سولیفان

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری74 آمپر سولیفان

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری88 آمپر سولیفان

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری90 آمپر سولیفان

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری100آمپر سولیفان

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری120آمپر سولیفان

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری150آمپر سولیفان

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

لیست قیمت خرید باتری ویگور آذر باتری

باتریقیمت(تومان)
باتری 50 آمپر ویگور

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری55 آمپر ویگور

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 60 آمپر ویگور

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 88 آمپر ویگور

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 120 آمپر ویگور

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 150 آمپر ویگور

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

باتری 200 آمپر ویگور

برای قیمت تماس بگیریداطلاعات بیشتر

سؤالات متداول دررابطه‌با باتری ماشین

عمر مفید باتری ماشین چقدر است؟

به طور معمول عمر باتری ماشین حدود ۲ تا ۳ سال یا ۵۰۰۰۰ کیلومتر است بنابراین درصورتی‌که پیش از ۳ سال خودرو بیش از ۵۰۰۰۰ کیلومتر مسافت را بپیماید باتری ماشین به اتمام خواهد رسید؛ اما معمولاً عموم مردم در سال کمتر از ۲۰۰۰۰ کیلومتر رانندگی می‌کنند بنابراین بیشتر باتری‌های خودرو پس از ۲ یا ۳ سال نیاز تعویض دارند.
بهترین برند باتری ماشین کدام است؟
به‌طورکلی توصیه می‌شود از برند‌های ایرانی باتری خودرو استفاده کنید چرا که با وجود تحریم‌ها، باتری‌های خارجی فاقد پشتیبانی و گارنتی هستند و همچنین به دلیل ورود قاچاقی آن‌ها و طولانی بودن مدت‌زمان ورود این باتری‌ها به کشور امکان گذشتن تارخ مصرف آن‌ها زیاد است.
در حال حاضر بهترین برند باتری‌سازی داخل کشور مربوط به شرکت‌های سپاهان باتری، صبا باتری و برنا باتری است که می‌توانید تمام این باتری‌ها را از فروشگاه نکاس باتری به‌صورت آنلاین و حضوری در شهر کرج تهیه نمایید.

تاریخ تولید باتری ماشین کجای آن درج شده است؟ و آیا مهم است؟

از نظر فنی اهمیت تاریخ تولید بستگی به نوع باتری دارد در باتری‌های که میزان آنتیموان آن بالا باشد اثر تخریبی الکترولیت نیز بیشتر خواهد بود و صفحات باتری زودتر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند ازاین‌رو تاریخ تولید در این مدل از باتری‌ها اهمیت بیشتر دارد اما در باتری‌هایی که دارای صفحات کلسیم یا سیلور کلسیم هستند میزان تخریب در طول زمان کمتر است بنابراین اهمیت تاریخ تولید نسبتاً کمتر است. به‌طورکلی تاریخ تولید باتری ماشین اهمیت بالایی دارد و هنگام خرید آن باید توجه کافی به این نکته داشته باشید چرا که باتری خودرو دارای زمان استاندارد استفاده است.
در خصوص باتری‌های ایرانی تاریخ تولید آن به میلادی و گاهی به شمسی شبیه به یک کد روی بدنه حک شده است به‌عنوان‌مثال کد ۹۸۰۱۱۸ تاریخ تولید این باتری است که در سال ۹۸ ماه فروردین و روز ۱۸ تولید شده است؛ اما آنچه که اهمیت بیشتری دارد تاریخ درج شده در کارت گارانتی است. در کارت گارانتی زمان به پایان رسیدن گارانتی نوشته شده است باید توجه داشته باشید اگر از این تاریخ کمتر از ۱۲ ماه باقی‌مانده باشد، به معنی تاریخ‌گذشته بودن باتری است و نباید آن را بخرید.

تعویض و نصب باتری توسط نکاس باتری رایگان است؟

بله. باتری ماشین برای شما در کوتاه‌ترین زمان ممکن در شهر‌های تهران کرج و حومه ارسال می‌شود و پس از تست سیستم برق به‌صورت رایگان تعویض و نصب می‌شود.
طریقه سفارش باتری خودرو؟

شما می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌صورت تلفنی و آنلاین و به طور ۲۴ ساعته و حتی در ایام تعطیل سال، باتری موردنظر ماشین خود را از فروشگاه نکاس باتری سفارش دهید تا دراسرع‌وقت برای شما ارسال شود.

آیا می‌توان از باتری با آمپر بالا استفاده کرد؟

بله اما به‌طورکلی باتری‌هایی با آمپر بالا برای ماشین‌های با موتور بزرگ استفاده می‌شود. گاهی برای ماشین‌هایی که سیستم صوتی اضافی روی ماشین خود قرار داده‌اند توصیه می‌شود از باتری با آمپر بالاتر استفاده شود.
هنگام استفاده از باتری بزرگ برای خودرو باید به توان دینام توجه داشته باشید که بتواند باتری بزرگ را شارژ کند. همچنین محل نصب باتری باید جای کافی برای قرارگیری باتری بزرگ‌تر را داشته باشد اگر طبق استاندارد‌های موجود باتری به‌درستی برجای خود قرار نگیرد می‌تواند خطرآفرین است.
نکته مهم بعدی میزان ولتاژ برق موردنیاز ماشین است درصورتی‌که میزان برق وارده از مقدار ورد نیاز خودرو بیشتر باشد باعث آسیب‌رسانی به ابزار برقی ماشین خواهد شد. به‌طورکلی استفاده از باتری که ۵ تا ۱۰ ولت بالاتر از میزان موردنیاز ماشین باشد مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

برای خرید و قیمت تماس بگیرید 02632605